Rozdział

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

Rozdział I

- uczeń potrafi wymienić niektóre rodzaje miejsc noclegowych

- w niewielkim stopniu definiuje obiekty hotelowe

-wymienia tylko niektóre z elementów głównego wyposażenia hotelu i potrafi je uszeregować

-z trudnością wyszukuje w tekście najważniejsze informacje dotyczące hotelu (prospekt)

- z trudnością klasyfikuje hotel wg standardu oraz innych kryteriów

-w niewielkim stopniu operuje słownictwem związanym z podstawowymi informacjami o hotelu jako obiekcie

-w niewielkim stopniu stosuje zdania podrzędnie złożone

- uczeń potrafi wymienić podstawowe rodzaje miejsc noclegowych

- w stopniu podstawowym definiuje obiekty hotelowe

-wymienia większość z elementów głównego wyposażenia hotelu i potrafi je uszeregować

- wyszukuje w tekście większość najważniejszych informacji dotyczących hotelu (prospekt)

- klasyfikuje hotel wg standardu oraz innych kryteriów

- operuje słownictwem związanym z podstawowymi informacjami o hotelu jako obiekcie w stopniu podstawowym

- potrafi stosować zdania podrzędnie złożone

- uczeń potrafi wymienić większość  miejsc noclegowych

- definiuje ogólnie obiekty hotelowe

-wymienia elementy głównego wyposażenia hotelu i potrafi je dobrze uszeregować

-bez problemów wyszukuje w tekście najważniejsze informacje dotyczące hotelu (prospekt)

- klasyfikuje hotel wg standardu oraz innych kryteriów

- operuje słownictwem związanym z podstawowymi informacjami o hotelu jako obiekcie w stopniu dobrym

- zna zasadęi stosuje zdania podrzędnie złożone

- uczeń potrafi wymienić wszystkie rodzaje miejsc noclegowych

- bardzo dobrze definiuje obiekty hotelowe

-wymienia  wszystkie elementy głównego wyposażenia hotelu i potrafi je uszeregować

-bez problemów  wyszukuje w tekście najważniejsze informacje dotyczące hotelu (prospekt)

-  klasyfikuje hotel wg standardu oraz innych kryteriów

-swobodnie operuje słownictwem związanym z podstawowymi informacjami o hotelu jako obiekcie

- swobodnie stosuje zdania podrzędnie złożone

- uczeń potrafi poprawnie wymienić rodzaje miejsc noclegowych

- biegle  definiuje obiekty hotelowe

-wymienia wszystkie elementy głównego wyposażenia hotelu i potrafi je uszeregować

-bez problemu w tekście najważniejsze informacje dotyczące hotelu (prospekt)

- hotel wg standardu oraz innych kryteriów

-biegle operuje słownictwem związanym z podstawowymi informacjami o hotelu jako obiekcie

-biegle włada zdaniami podrzędnie złożonymi

Rozdział II

- w niewielkim stopniu potrafi scharakteryzować ofertę hotelu

- z trudnością opisuje wybrany hotel

- prowadzi bardzo ubogą pod względem językowym i gramatycznym rozmowę w recepcji o ofercie hotelowej

-z trudnością dopasowuje piktogramy do ich znaczenia

-tylko częściowo uzupełnia prospekt hotelowy poznanym słownictwem

-tylko w niewielkim stopniu rozumie rozmowę gościa hotelowego z pracownikiem recepcji (Słuchanie ze zrozumieniem)

-w stopniu niewielkim stosuje stopniowanie przymiotników

- potrafi scharakteryzować ofertę hotelu

- zwięźle opisuje wybrany hotel

- prowadzi poprawną pod względem językowym i gramatycznym rozmowę w recepcji o ofercie hotelowej

-bez problemów dopasowuje piktogramy do ich znaczenia

-poprawnie  uzupełnia prospekt hotelowy poznanym słownictwem

- rozumie rozmowę gościa hotelowego z pracownikiem recepcji (Słuchanie ze zrozumieniem)

-poprawnie  stosuje stopniowanie przymiotników

- potrafi ogólnie scharakteryzować ofertę hotelu

- bez problemów, popełniając niewielką ilość błędów leksykalno-gramatycznych  opisuje wybrany hotel

- prowadzi  rozmowę w recepcji o ofercie hotelowej opierając się na poznanym słownictwie i wykorzystując je

-dobrze  dopasowuje piktogramy do ich znaczenia

- uzupełnia prospekt hotelowy poznanym słownictwem

- rozumie rozmowę gościa hotelowego z pracownikiem recepcji i poprawnie wykonuje zadania(Słuchanie ze zrozumieniem)

-w stosuje stopniowanie przymiotników w praktyce

- potrafi bardzo dobrze scharakteryzować ofertę hotelu

- bez trudności opisuje wybrany hotel

- prowadzi bardzo bogatą  pod względem językowym i gramatycznym rozmowę w recepcji o ofercie hotelowej

-poprawnie dopasowuje piktogramy do ich znaczenia

- uzupełnia prospekt hotelowy poznanym słownictwem w 100%

-bardzo dobrze  rozumie rozmowę gościa hotelowego z pracownikiem recepcji i wykonuje zadania(Słuchanie ze zrozumieniem)

- stosuje w praktyce stopniowanie przymiotników

- potrafi bardzo dobrze scharakteryzować ofertę hotelu

- bez trudności opisuje wybrany hotel

- prowadzi biegłą i bardzo bogatą  pod względem językowym i gramatycznym rozmowę w recepcji o ofercie hotelowej

-bezbłędnie dopasowuje piktogramy do ich znaczenia

- uzupełnia prospekt hotelowy poznanym słownictwem w 100%

-bardzo dobrze  rozumie rozmowę gościa hotelowego z pracownikiem recepcji i wykonuje zadania(Słuchanie ze zrozumieniem)

- stosuje w praktyce stopniowanie przymiotników

Rozdział III

-tylko w stopniu niewielkim zna wyposażenie pokoju hotelowego

-opowiada o pokoju hotelowym popełniając błędy językowe i gramatyczne

-opisuje wnętrze pokoju hotelowego popełniając błędy językowe i gramatyczne

-tylko w stopniu niewielkim zna wyposażenie łazienki hotelowej

-prowadzi rozmowę z gościem hotelowym (rozmowa na temat wyposażenia pokoju) popełniając błędy gramatyczno- językowe

- w niewielkim stopniu opanował przyimki łączące się z trzecim i przyimki łączące się z czwartym przypadkiem

-w stopniu niewielkim stosuje czasowniki modalne

- zna w większości wyposażenie pokoju hotelowego

-opowiada o pokoju hotelowym opierając się na ubogiej leksyce-opisuje wnętrze pokoju hotelowego popełniając błędy językowe i gramatyczne

- zna podstawowe wyposażenie łazienki hotelowej

-prowadzi rozmowę z gościem hotelowym (rozmowa na temat wyposażenia pokoju) opierając się na podstawowej leksyce

- w opanował przyimki łączące się z trzecim i przyimki łączące się z czwartym przypadkiem

- stosuje czasowniki modalne

- dobrze zna wyposażenie pokoju hotelowego

-opowiada o pokoju hotelowym popełniając niewielką ilość błędów językowych i gramatycznych

-opisuje wnętrze pokoju hotelowego popełniając niewielką ilość błędów językowych i gramatyczne

-dobrze  zna wyposażenie łazienki hotelowej

-prowadzi rozmowę z gościem hotelowym (rozmowa na temat wyposażenia pokoju) popełniając niewielką ilość błędów gramatyczno- językowych

- dobrze opanował przyimki łączące się z trzecim i przyimki łączące się z czwartym przypadkiem

-poprawnie stosuje czasowniki modalne

- bardzo dobrze zna wyposażenie pokoju hotelowego

-swobodnie opowiada o pokoju hotelowym nie popełniając błędów językowych i gramatycznych

-opisuje wnętrze pokoju hotelowego nie popełniając błędów językowych i gramatyczne

-bardzo dobrze  zna wyposażenie łazienki hotelowej

-prowadzi swobodną rozmowę z gościem hotelowym (rozmowa na temat wyposażenia pokoju) nie popełniając  błędów gramatyczno- językowych

- bardzo dobrze opanował przyimki łączące się z trzecim i przyimki łączące się z czwartym przypadkiem

-swobodnie stosuje czasowniki modalne

- bardzo dobrze zna wyposażenie pokoju hotelowego

-biegle opowiada o pokoju hotelowym nie popełniając błędów językowych i gramatycznych

-płynnie opisuje wnętrze pokoju hotelowego nie popełniając błędów językowych i gramatyczne

-bardzo dobrze  zna wyposażenie łazienki hotelowej

-prowadzi biegłą rozmowę z gościem hotelowym (rozmowa na temat wyposażenia pokoju)

- biegle dobrze opanował przyimki łączące się z trzecim i przyimki łączące się z czwartym przypadkiem

-swobodnie stosuje czasowniki modalne

Rozdział IV

- zna tylko niektóre zawody związane z branżą hotelarską

-tylko częściowo zna i uzupełnia schemat organizacyjny typowego hotelu

-zna tylko niektóre obowiązki pracowników zatrudnionych w hotelu

-przyporządkowuje tylko niektóre oferty pracy do odpowiadającym im zawodom w hotelu

- tylko w niewielkim stopniu zna zeszyt praktyk i z trudnością wyszukuje informacje o pracy

- z trudnością prowadzi rozmowę „dwóch praktykantów” opierając się na bardzo ubogim słownictwie

-z trudnością przedstawia w e-mailu do przyjaciółki swoje wrażenia z praktyki w hotelu

-z trudnością stosuje czasowniki modalne

 

- zna większość  zawodów związanych z branżą hotelarską

- zna i poprawnie uzupełnia schemat organizacyjny typowego hotelu

-zna większość obowiązków pracowników zatrudnionych w hotelu

-przyporządkowuje większość ofert pracy do odpowiadającym im zawodom w hotelu

- zna zeszyt praktyk i z wyszukuje informacje o pracy

-prowadzi rozmowę „dwóch praktykantów” popełniając błędy gramatyczno- leksykalne niezakłócające zrozumienia

-poprawnie przedstawia w e-mailu do przyjaciółki swoje wrażenia z praktyki w hotelu

-poprawnie stosuje czasowniki modalne

 

- zna większość  zawodów związanych z branżą hotelarską

- zna i dobrze uzupełnia schemat organizacyjny typowego hotelu

-zna obowiązki pracowników zatrudnionych w hotelu

-poprawnie przyporządkowuje oferty  pracy do odpowiadającym im zawodom w hotelu

- zna zeszyt praktyk i z wyszukuje informacje o pracy

-prowadzi rozmowę „dwóch praktykantów” popełniając niewielką ilość błędów gramatyczno- leksykalnych

- przedstawia w e-mailu do przyjaciółki swoje wrażenia z praktyki w hotelu popełniając niewielką ilość błędów

- stosuje czasowniki modalne

 

- zna zawody związane z branżą hotelarską

- zna i bezbłędnie uzupełnia schemat organizacyjny typowego hotelu

-zna obowiązki pracowników zatrudnionych w hotelu

-bezbłędnie przyporządkowuje oferty  pracy do odpowiadającym im zawodom w hotelu

- zna zeszyt praktyk i bez problemu wyszukuje informacje o pracy

-prowadzi swobodną   rozmowę „dwóch praktykantów” nie  błędów gramatyczno- leksykalnych

- przedstawia w e-mailu do przyjaciółki swoje wrażenia z praktyki w hotelu nie  popełniając błędów

- stosuje czasowniki modalne

 

- zna zawody związane z branżą hotelarską

- zna i bezbłędnie uzupełnia schemat organizacyjny typowego hotelu

-zna obowiązki pracowników zatrudnionych w hotelu

-bezbłędnie przyporządkowuje oferty  pracy do odpowiadającym im zawodom w hotelu

- zna zeszyt praktyk i bez problemu wyszukuje informacje o pracy

-prowadzi biegłą  rozmowę „dwóch praktykantów” opierając się na bogatym słownictwie

- przedstawia w e-mailu do przyjaciółki swoje wrażenia z praktyki w hotelu nie  popełniając błędów

- biegle stosuje czasowniki modalne zarówno w mowie jak i piśmie

 

Rozdział V

-zna tylko niektóre obowiązki recepcjonisty

-tylko w niewielkim stopniu potrafi opowiadać o organizacji pracy recepcjonisty

- prowadzi rozmowę z gościem hotelowym (jako recepcjonista) popełniając przy tym liczne błędy gramatyczno- językowe

-tworzy list formalny popełniając przy nim wiele błędów gramatyczno- leksykalnych

-potrafi tylko w niewielkim stopniu analizować pismo (zapytanie gościa)

- dokonuje potwierdzenia rezerwacji pokoju w hotelu popełniając przy tym błędy gramatyczno- językowe

- tylko w niewielkim stopniu opanowuje zwroty i wyrażenia stosowane w recepcji hotelowej

-zna podstawowe obowiązki recepcjonisty

- potrafi opowiadać o organizacji pracy recepcjonisty popełniając przy tym szereg błędów językowych

- prowadzi poprawną  rozmowę z gościem hotelowym (jako recepcjonista)

-tworzy list formalny, zna zasady jego tworzenia, jednak popełnia błędy nie zakłócające zrozumienie

-potrafi analizować pismo (zapytanie gościa)

- dokonuje potwierdzenia rezerwacji pokoju w hotelu popełniając niewielką ilość błędów gramatyczno- językowych

- zna większość  zwrotów i wyrażeń stosowanych  w recepcji hotelowej

-zna większość obowiązków recepcjonisty

- potrafi opowiadać o organizacji pracy recepcjonisty popełniając przy tym niewielką ilość błędów językowych

- prowadzi rozmowę z gościem hotelowym (jako recepcjonista) stosując bogate słownictwo

-tworzy list formalny, zna zasady jego tworzenia, stosuje wiele zwrotów charakterystycznych dla listu

-potrafi poprawnie analizować pismo (zapytanie gościa)

- dokonuje potwierdzenia rezerwacji pokoju w hotelu w oparciu o bogate słownictwo

- zna zwroty i wyrażenia stosowane  w recepcji hotelowej

-zna obowiązki recepcjonisty

- potrafi swobodnie opowiadać o organizacji pracy recepcjonisty

- prowadzi swobodną rozmowę z gościem hotelowym (jako recepcjonista) stosując bogate słownictwo

-tworzy list formalny, zna zasady jego tworzenia, stosuje wiele zwrotów charakterystycznych dla listu

-potrafi swobodnie analizować pismo (zapytanie gościa)

- dokonuje potwierdzenia rezerwacji pokoju w hotelu w oparciu o bogate słownictwo

- zna zwroty i wyrażenia stosowane  w recepcji hotelowej

-zna obowiązki recepcjonisty

- potrafi biegle opowiadać o organizacji pracy recepcjonisty

- prowadzi biegła rozmowę z gościem hotelowym (jako recepcjonista) stosując bogate słownictwo

-tworzy list formalny, zna zasady jego tworzenia, stosuje wiele zwrotów charakterystycznych dla listu

-potrafi biegle analizować pismo (zapytanie gościa)

- dokonuje potwierdzenia rezerwacji pokoju w hotelu w oparciu o bogate słownictwo

- zna zwroty i wyrażenia stosowane  w recepcji hotelowej i biegle je stosuje

Rozdział VI

-tworzy za pomocą fachowego słownictwa potwierdzenie zapłaty popełniając przy tym błędy gramatyczno- językowe

-zna tylko niektóre cechy dobrego recepcjonisty i opowiada o nich

-zna tylko wybiórczo słownictwo dotyczące rozmowy z gościem hotelowym w recepcji

-potrafi odpowiedzieć tylko na nieliczne pytania gościa hotelowego rezerwującego pokój

- przedstawia gościowi ofertę danego hotelu popełniając przy tym szereg błędów

- zna tylko nieliczne zwroty i wyrażenia stosowane przy obsłudze tzw. VIP-a hotelowego

-zna tylko nieliczne zwroty dotyczące uprzejmej rozmowy: prośby, życzenia, odpowiedzi i prośby gościa jak i składania propozycji i wyrażania zgody

-tworzy za pomocą fachowego słownictwa potwierdzenie zapłaty popełniając przy tym błędy gramatyczno- językowe umożliwiające zrozumienie treści

-zna większość cech dobrego recepcjonisty i opowiada o nich

-zna większość słownictwa dotyczącego  rozmowy z gościem hotelowym w recepcji

-potrafi odpowiedzieć na podstawowe  pytania gościa hotelowego rezerwującego pokój

- przedstawia gościowi ofertę  danego hotelu

- zna większość zwrotów i wyrażeń stosowanych  przy obsłudze tzw. VIP-a hotelowego

-zna podstawowe zwroty dotyczące uprzejmej rozmowy: prośby, życzenia, odpowiedzi i prośby gościa jak i składania propozycji i wyrażania zgody

-tworzy za pomocą fachowego słownictwa potwierdzenie zapłaty popełniając niewielką ilość błędów

-zna cechy dobrego recepcjonisty i opowiada o nich

-zna słownictwo dotyczące  rozmowy z gościem hotelowym w recepcji

-potrafi odpowiedzieć na większość pytań gościa hotelowego rezerwującego pokój

- przedstawia gościowi ofertę  danego hotelu

- zna zwroty  i wyrażenia  stosowane  przy obsłudze tzw. VIP-a hotelowego

-zna zwroty dotyczące uprzejmej rozmowy: prośby, życzenia, odpowiedzi i prośby gościa jak i składania propozycji i wyrażania zgody

-swobodnie tworzy za pomocą fachowego słownictwa potwierdzenie zapłaty nie popełniając błędów gramatyczno- językowych

-zna cechy dobrego recepcjonisty i swobodnie o nich opowiada

-zna słownictwo dotyczące  rozmowy z gościem hotelowym w recepcji

-potrafi swobodnie odpowiedzieć na pytania gościa hotelowego rezerwującego pokój

- przedstawia gościowi ofertę  danego hotelu posługując się bogatym słownictwem

- zna zwroty  i wyrażenia  stosowane  przy obsłudze tzw. VIP-a hotelowego i swobodnie wykorzystuje je podczas konwersacji

-zna zwroty dotyczące uprzejmej rozmowy: prośby, życzenia, odpowiedzi i prośby gościa jak i składania propozycji i wyrażania zgody

-biegle  tworzy za pomocą fachowego słownictwa potwierdzenie zapłaty nie popełniając błędów gramatyczno- językowych

-zna cechy dobrego recepcjonisty i biegle o nich opowiada

-zna słownictwo dotyczące  rozmowy z gościem hotelowym w recepcji oraz i biegle stosuje je w czasie konwersacji

-potrafi biegle odpowiedzieć na pytania gościa hotelowego rezerwującego pokój

- przedstawia gościowi ofertę  danego hotelu posługując się bogatym słownictwem

- zna zwroty  i wyrażenia  stosowane  przy obsłudze tzw. VIP-a hotelowego i biegle wykorzystuje je podczas konwersacji

-zna zwroty dotyczące uprzejmej rozmowy: prośby, życzenia, odpowiedzi i prośby gościa jak i składania propozycji i wyrażania zgody

Rozdział VII

-zna tylko niektóre formy pożegnania gościa hotelowego i stosuje je popełniając błędy gramatyczno- językowe

-potrafi tylko w niewielkim stopniu przeprowadzić dialog w recepcji, którego tematem jest pożegnanie gościa hotelowego, rozliczenie kosztów pobytu, wyszczególnienie kosztów jak i zapytanie o stopień zadowolenia z usług hotelu

-tworzy ankietę zadowolenia gościa z usług hotelu opierając się na ubogim słownictwie  i popełniając szereg błędów

-tylko w niewielkim stopniu tworzy rachunek z pobytu gościa opierając się na podstawowych elementach

- zna zasady tworzenia czasu przeszłego Imprefekt, jednak w niewielkim stopniu potrafi go stosować

-zna większość form pożegnania gościa hotelowego i stosuje je w praktyce

-potrafi  przeprowadzić dialog w recepcji, którego tematem jest pożegnanie gościa hotelowego, rozliczenie kosztów pobytu, wyszczególnienie kosztów jak i zapytanie o stopień zadowolenia z usług hotelu popełniając przy tym błędy umożliwiające zrozumienie wypowiedzi

-tworzy ankietę zadowolenia gościa z usług hotelu wykorzystując większość poznanych zwrotów i wyrażeń

- tworzy rachunek z pobytu gościa

- zna zasady tworzenia czasu przeszłego Imperfekt, stosuje go w praktyce popełniając niewielką ilość błędów

-zna formy  pożegnania gościa hotelowego i stosuje je w praktyce

-potrafi  przeprowadzić dialog w recepcji, którego tematem jest pożegnanie gościa hotelowego, rozliczenie kosztów pobytu, wyszczególnienie kosztów jak i zapytanie o stopień zadowolenia z usług hotelu popełniając przy tym niewielką ilość błędów gramatyczno- językowych

-tworzy ankietę zadowolenia gościa z usług hotelu wykorzystując większość poznanych zwrotów i wyrażeń

- tworzy rachunek z pobytu gościa

- zna zasady tworzenia czasu przeszłego Imperfekt i stosuje go w praktyce

-zna formy  pożegnania gościa hotelowego i swobodnie stosuje je w praktyce

-potrafi swobodnie  przeprowadzić dialog w recepcji, którego tematem jest pożegnanie gościa hotelowego, rozliczenie kosztów pobytu, wyszczególnienie kosztów jak i zapytanie o stopień zadowolenia z usług hotelu nie popełniając przy tym błędów gramatyczno- językowych

-tworzy ankietę zadowolenia gościa z usług hotelu wykorzystując poznane zwroty i wyrażenia

- tworzy rachunek z pobytu gościa

- zna zasady tworzenia czasu przeszłego Imperfekt i stosuje go w praktyce nie popełniając błędów

-zna formy  pożegnania gościa hotelowego i biegle stosuje je w praktyce

-potrafi biegle  przeprowadzić dialog w recepcji, którego tematem jest pożegnanie gościa hotelowego, rozliczenie kosztów pobytu, wyszczególnienie kosztów jak i zapytanie o stopień zadowolenia z usług hotelu nie popełniając przy tym błędów gramatyczno- językowych

-tworzy ankietę zadowolenia gościa z usług hotelu wykorzystując poznane zwroty i wyrażenia

- tworzy rachunek z pobytu gościa

- zna zasady tworzenia czasu przeszłego Imperfekt i stosuje go w praktyce nie popełniając błędów