PRZEDMIOT: ORGANIZACJA SPRZEDAŻY

 

KLASA: I ZSZ A

 

NUMER PROGRAMU: 522[01] /ZSZ, SP/MEN/2007.02.08

 

ROK SZKOLNY: 2011/2012

 

 

Ocena dopuszczająca –wymagania konieczne

Ocena dostateczna – wymagania konieczne + podstawowe

Ocena dobra – wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające

Ocena bardzo dobra - wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające + dopełniające

Ocena celująca - wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające + dopełniające + wykraczające

 

 

 

Dział i temat jednostki lekcyjnej

 

 

 

 


 

Struktura handlu

 

Znaczenie działalności handlowej

Klasyfikacja i zadania handlu

Charakterystyka form handlu detalicznego

Zadania handlu

 Funkcje przedsiębiorstw handlowych

 Organizacja wewnętrzna przedsiębiorstw handlowych

Klasyfikacja i charakterystyka punktów sprzedaży detalicznej

Sklep

Centra handlowo-usługowe

Jednostki sprzedaży drobnodetalicznej

Sieć handlowa

 Magazyny przedsiębiorstw handlowych

Asortyment towarowy i jego klasyfikacja

Wprowadzenie

Asortyment handlowy

Przedmiotowa klasyfikacja asortymentu

 

25 godzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Zasady planowania i wyposażania punktów sprzedaży detalicznej

 

Wymagania stawiane lokalom sklepowym

Wygląd zewnętrzny lokalu sklepowego

Zasady planowania wnętrza sklepu

Rozplanowanie sali sprzedażowej

 Wyposażenie punktów sprzedaży detalicznej

Meble sali sprzedażowej

 Wagi i inne urządzenia miernicze

Urządzenia kasowe

Urządzenia chłodnicze

Urządzenia transportowe

Inny sprzęt techniczny i pomocniczy

Zasady rozplanowania i wyposażenia magazynów hurtowych

Zadania handlu hurtowego

Obiekty magazynowe

Wyposażenie magazynów

Ewidencja obrotu gospodarczego

 

23 godziny

 

 

 

 

 

 

 


 

 Organizacja pracy

 

 Istota i zasady racjonalnej organizacji pracy w sklepie

 Podział pracy w punktach sprzedaży detalicznej 

 Organizacja pracy sprzedawcy

 Organizacja pracy kasjera

 Harmonogram pracy w sklepie

 

16 godzin

 

 

wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

 

dopuszczający

(wymagania konieczne)

dostateczny

(wymagania podstawowe)

dobry

(wymagania rozszerzające)

bardzo dobry

(wymagania dopełniające)

celujący

(wymagania wykraczające)

 • sklasyfikować przedsiębiorstwa ze względu na formę sprzedaży
 • podać definicje towaru
 • zdefiniować różnice między pojęciami produkt i towar
 • podajać definicje asortymentu
 • wymieniać rodzaje asortymentów
 • podać definicje towaru substytucyjnego
 • podać definicje dobra komplementarnego
 • wymienić inne formy działalności handlowej
 • wymienić funkcje przedsiębiorstw handlowych

 

 • sklasyfikować przedsiębiorstwa ze względu na formę własności
 • sklasyfikować przedsiębiorstwa ze względu na sposób pozyskiwania odbiorców
 • scharakteryzować struktury asortymentu
 • dobierać do przykładu towary substytucyjne
 • dobierać do przykładu towary komplementarne
 • kompletować  zestaw towarów z asortymenty podstawowego i uzupełniającego

 

 • określić związki miedzy funkcjami przedsiębiorstw handlowych
 • dobierać typy magazynów ze względu na rodzaj przechowywanego towaru
 • scharakteryzować struktury asortymentu wybranej firmy
 • sklasyfikować  towary na podstawie określonej firmy

 

 • sporządzić strukturę organizacyjną na przykładzie podanego przedsiębiorstwa
 • sporządzić sieć handlową na przykładzie określonego przedsiębiorstwa
 • ocenić atrakcyjność handlu wysyłkowego
 • scharakteryzować punkty sprzedaży detalicznej na terenie zamieszkania

 

·         ocenić rolę handlu w regionie

 • wymienić elementy wyposażenia miejsca sprzedażowego
 • zdefiniować pojęcia: punkt sprzedaży detalicznej, lokalizacja punktu sprzedaży detalicznej
 • wymienić elementy wyglądu zewnętrzne ze punktu sprzedaży detalicznej
 • nazwać części sali sprzedażowej, rodzaje oświetlenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • sporządzić projekt dekoracji okolicznościowe okna wystawowego
 • obsługiwać urządzenia stosowane w sklepie i hurtowni
 • scharakteryzować elementy punktu sprzedaży detalicznej
 • określić właściwe odległości między regałami w sklepach samoobsługowych

·         opisać urządzenia chłodnicze oraz ocenić ich przydatność w różnych formach sprzedaży

 • projektować rozplanowanie sali sprzedażowej dla określonego asortymentu
 • omówić zasady właściwej lokalizacji punktów sprzedaży detalicznej
 • omówić funkcje sali sprzedażowej i zaplecza
 • opisać typowe meble sprzedażowe oraz ocenić ich przydatność w różnych formach sprzedaży
 • wyjaśnić konieczność stosowania kas fiskalnych

·         ocenić wpływ lokalizacji punktu sprzedaży detalicznej na efekty ekonomiczne przedsiębiorstwa handlowego

·         wykryć korzyści wynikające  z estetycznego wyglądu zewnętrznego punktu sprzedaży detalicznej

·         zaprojektować prawidłowe oświetlenie i wystrój sali sprzedażowej dla danego asortymentu oferowanych na sprzedaż towarów

 

·         podać i uzasadnić zmiany  w punkcie sprzedaży na podstawie konkretnego sklepu

 • wiedzieć jak należy podzielić pracę w sklepie

·         obsługiwać  kasę fiskalną

 • organizować miejsca pracy sprzedawcy w sklepach o różnych systemach sprzedaży
 • wymienić obowiązki pracownika wykonującego pracę przy obrocie artykułami żywnościowymi
 • zmienić papier w kasie fiskalnej

 

 • sporządzać raporty kasowe
 • sporządzić listę towarów w kasie

 

 • sporządzić harmonogram pracy na podstawie określonego sklepu
 • sporządzić listę towarów w kasie
 • ocenić rolę właściwej organizacji pracy w punkcie sprzedaży detalicznej

 

·         sporządzić harmonogram pracy sklepu w którym uczeń odbywa praktykę zawodową

Zaopatrzenie punktów sprzedaży

Popyt na towary i jego rodzaje

Czynniki wpływające na kształtowanie się popytu konsumpcyjnego

Metody badania popytu

 

8 godzin

 

 • podać definicje popyt

 

·         wymienić i omówić  rodzaje popytu

·         wymienić czynniki wpływające na popyt

 • dobierać metody pozyskania informacji dotyczących popytu na towary

 

 • dobierać sposoby pozyskania informacji dotyczących popytu na określone towary

 

 

 

 

  

 

 

 

PRZEDMIOT: ORGANIZACJA SPRZEDAŻY

 

KLASA: II ZSZ A

 

NUMER PROGRAMU: 522[01] /ZSZ, SP/MEN/2007.02.08

 

ROK SZKOLNY: 20011/2012

 

 

Ocena dopuszczająca –wymagania konieczne

Ocena dostateczna – wymagania konieczne + podstawowe

Ocena dobra – wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające

Ocena bardzo dobra - wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające + dopełniające

Ocena celująca - wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające + dopełniające + wykraczające

 

 

 

 

Dział i temat jednostki lekcyjnej

wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

 

dopuszczający

(wymagania konieczne)

dostateczny

(wymagania podstawowe)

dobry

(wymagania rozszerzające)

bardzo dobry

(wymagania dopełniające)

celujący

(wymagania wykraczające)

Lekcja organizacyjna, zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania

 

Zaopatrzenie punktów sprzedaży

 

Zakup towarów

Źródła zakupu towarów

Czynniki wpływające na wybór dostawcy

Procedura zamawiania towarów

Zasady zaopatrzenia w towary 

 Harmonogram dostaw 

Wpływ sprzedaży akwizycyjnej na zaopatrzenie punktów sprzedaży detalicznej

 Organizacja przyjmowania towarów w punktach sprzedaży detalicznej 

 Dokumentacja związana z dostawą towarów

Technika odbioru ilościowego

Technika odbioru jakościowego

Reklamacje związane z przyjmowaniem towaru

 

22 godziny

 

 

 • wymienić czynności towarzyszące przyjęciu towaru do sklepu
 • dokonać wyboru źródeł zakupu
 • wyjaśnić pojęcie reklamacja
 • wyjaśnić pojęcie gwarancja
 • obliczyć ilość zamawianych towarów
 • określić cechy towaru zgodnego z umową

 

 

 • wymienić przesłanki wyboru dostawcy
 • ustalić harmonogram dostaw
 • wypełnić zgłoszenie reklamacyjne
 • wymienić typowe pisma między dostawcą a odbiorcą dotyczące zakupu towarów
 • wymienić prawa konsumenta reklamującego towar niezgodny z umową

 

 • wyjaśnić na czym polega segmentacja rynku
 • wypełniać dokumenty związane ze zbytem
 • obliczyć zapłatę za towar
 • wyjaśnić procedurę rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży
 • omówić cechy towaru zgodnego z umową popierając przykładami

·          dokonać analizy zapotrzebowania konsumentów na towary i zapasy towarowe w celu ustalenia wielkości zakupu

 • wymienić korzyści z tytułu wydłużonego terminu zapłaty
 • wyjaśnić na czym polega odbiór ilościowy i jakościowy
 • obliczyć wielkość, częstotliwość wysokość i koszty dostaw
 • określić metody badania jakości towarów

 

·         określić przepisy regulujące problematykę odpowiedzialności sprzedawców za zgodność towarów z umową

 Promocja towarów

 

Znaczenie i cele promocji

Promocja miks

Marketing bezpośredni

Sprzedaż osobista

Promocja sprzedaży

Elementy kształtujące obraz firmy

 Strategie promocji

Środki i formy reklamy

Reklama w punkcie sprzedaży detalicznej

 Etyka w reklamie

Projektowanie podstawowych narzędzi promocji

Znak firmowy i znak towarowy

Wizytówka

Ogłoszenie prasowe

Ulotka reklamowa

 

 

17 godzin

 • wyjaśnić pojęcie promocji
 • wyjaśnić pojęcie promocja kupiecka
 • wyjaśnić pojęcie promocja handlowa
 • podać definicję pojęcia reklama
 • wymienić i opisać cele reklamy
 • wyjaśnić pojęcia znak firmowy i znak towarowy

 

 

 

 • wymienić cele promocji
 • wymienić i opisać podstawowe narzędzia promocji sprzedaży kupieckiej
 • wymienić i opisać podstawowe narzędzia promocji sprzedaży handlowej
 • podać definicję pojęcia public relations
 • wyjaśnić pojęcie sprzedaż osobista i akwizycja
 • wyjaśnić pojęcie środki reklamy
 • dokonać klasyfikacji środków reklamy
 • wyjaśnić pojęcie reklama zewnętrzna

 

 • podać przykłady działań promocyjnych które wpływają na decyzje zakupu
 • wyjaśnić pojęcie promocja biznesowa
 • wymienić i opisać podstawowe narzędzia promocji sprzedaży biznesowej
 • wymienić warunki jakie musisz spełniać, aby prowadzić z powodzeniem sprzedaż osobistą
 • wyjaśnić na czym polega podejmowanie decyzji w zarządzaniu reklamą
 • scharakteryzować wady i zalety poszczególnych środków reklamy
 • wymienić i opisać techniki public relations

1)      sporządzić ulotkę reklamową

2)       sporządzić wizytówkę

·         ustalić strategie marketingową, która pomoże zwiększyć wielkość sprzedaży w sklepie

Zasady rozmieszczania towarów

 

Rozmieszczanie towarów w sali sprzedażowej

Rozmieszczanie towarów na zapleczu

Zapasy towarowe i ich rotacja

 Klasyfikacja zapasów towarowych

 Rotacja towarów

Niedobory towarowe i ich klasyfikacja

Limity ubytków towarowych i metody ich zmniejszania

 Inwentaryzacja i jej rozliczanie

Inwentaryzacja

Rodzaje inwentaryzacji

Rozliczenie inwentaryzacji

 

25 godzin

 • wymienić zasady rozmieszczania towarów
 • wymienić „mocne i słabe strony” regału

 

 • wymienić kryteria wyłożenia towarów
 • omówić reguły kupieckie
 • wyjaśnić zasady ekspozycji towarów
 • sporządzić spis z natury
 • ustalić wynik inwentaryzacji

 

 • wykorzystać zasady rozmieszczania towarów w praktyce
 • omówić istotę optymalizacji wyłożenia towaru
 • stosować w praktyce zasady ekspozycji towarów
 • obliczyć wskaźnik rotacji oraz go interpretować
 • obliczyć dopuszczalną wartość ubytków towarowych
 • stosować istotę optymalizacji wyłożenia w praktyce
 • stworzyć poprzez ekspozycję odpowiedni klimat w sklepie
 • porównać limity ubytków towaru ze względu na branżę i formę obsługi

 

 

·         dokonać analizy rozmieszczenia towarów w sklepie w którym odbywa praktykę i wskazuje popełnione błędy

Ochrona mienia

 

Odpowiedzialność materialna

Odpowiedzialność materialna pracownika (na zasadach ogólnych)

Zakres czynności pracownika a odpowiedzialność materialna

Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone z obowiązkiem wyliczenia się lub zwrotu

Odpowiedzialność porządkowa

Odpowiedzialność karna pracowników

 Zapobieganie kradzieżom w punktach sprzedaży

Warunki ubezpieczenia punktów sprzedaży

 

8 godzin

 

 • wyjaśnić pojęcie ochrona mienia
 • wymienić sposoby zapobiegania kradzieżom
 • zdefiniować pojęcia ubezpieczenie, ubezpieczyciel, ubezpieczony, składka ubezpieczeniowa

 

 

 • wyjaśnić na czym polega odpowiedzialność materialna, służbowa i karna pracownika
 • wymienić główne przyczyny strat w punktach sprzedaży
 • opisać jakie konsekwencje dla pracowników punktu sprzedaży detalicznej ma stosowanie odpowiedzialności materialnej
 • określić rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika
 • wymienić sposoby zapobiegania powstawaniu strat w sklepie
 • opracować zakres zadań oraz obowiązków sprzedawcy i magazyniera

 

 • dokonać interpretacji przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności materialnej pracownika

·         zanalizować i dokonać wyboru ofert firm ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia mienia ze względu na potrzeby przedsiębiorstwa handlowego

·         analizowac przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności materialnej na konkretnym przykładzie