PRZEDMIOT: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ

 

KLASA: I ZSZ A

 

NUMER PROGRAMU: 522[01] /ZSZ, SP/MEN/2007.02.08

 

ROK SZKOLNY: 2011/2012

 

Ocena dopuszczająca –wymagania konieczne

Ocena dostateczna – wymagania konieczne + podstawowe

Ocena dobra – wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające

Ocena bardzo dobra - wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające + dopełniające

Ocena celująca - wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające + dopełniające + wykraczające

 

 

Dział i temat jednostki lekcyjnej

wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

 

dopuszczający

(wymagania konieczne)

dostateczny

(wymagania podstawowe)

dobry

(wymagania rozszerzające)

bardzo dobry

(wymagania dopełniające)

celujący

(wymagania wykraczające)

Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z przedmiotowym systemem oceniania

I. Podstawy działalności gospodarczej

Zasady planowania działalności gospodarczej

Formy organizacyjno – prawne działalności

Spółki

Przedsiębiorstwo państwowe

 Przedsiębiorstwo jednoosobowe

Spółdzielnia

Osoba fizyczna i prawna

Sprawdzian – formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw

Formy pozyskania kapitału

Kredyty bankowe

Leasing, najem, dzierżawa

Fundusze strukturalne

Sprawdzian źródła pozyskania kapitału

Procedury rejestracji działalności gospodarczej

Uzyskanie numerów NIP i REGON

Założenie rachunku bankowego

Dokumentacja dotycząca podejmowania działalności gospodarczej

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Rodzaje podatków

Obliczanie podatków

Uproszczone formy ewidencji gospodarczej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Sprawdzian – opodatkowanie działalności gospodarczej

Wydajność pracy

Systemy wynagrodzeń pracowników

Obliczanie płacy

Obliczanie płacy - zadania

Obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Ubezpieczenia gospodarcze przedsiębiorcy

Etyka w biznesie

Sprawdzian – wynagrodzenia, ubezpieczenia i etyka w firmie

 

36 godzin

 • Wymienia rodzaje kredytów
 • Definiuje pojęcie leasing
 • Wymienia formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Definiuje pojęcia osoba fizyczna, osoba prawna i osobowość prawna
 • Wymienia etapy związane z rejestrowaniem firmy
 • Wymienia uproszczone formy ewidencji gospodarczej
 • Wymienia systemy wynagradzania pracowników
 • Wymienia organizacje konsumenckie

 

 • Wypełnia zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Wypełnia wniosek o uzyskanie NIP
 • Wypełnia wniosek o uzyskanie REGON
 • Wypełnia wniosek o otwarcie rachunku bankowego
 • Wypełnia deklarację ZUS
 • Opisuje uproszczone formy ewidencji gospodarczej

 

 • oblicza podatek dochodowy od osób fizycznych
 • oblicza podatek VAT należny i naliczony
 • oblicza amortyzację środka trwałego
 • prowadzi ewidencję pracowników
 • dokonuje wyboru formy opodatkowania i uzasadnia swój wybór

 

 • opracowuje biznes plan działalności handlowej
 • wypełnia deklarację podatkową
 • oblicza płacę w różnych systemach wynagrodzeń
 • wypełnia podatkową księgę przychodów i rozchodów
 • sporządza projekt kodeksu etycznego firmy

 

·         analizuje wszystkie etapy zakładania własnej firmy

II. Otoczenie firmy handlowej

Ogólna charakterystyka otoczenia firmy handlowej

Banki

Agencje marketingowe

Giełdy towarowe, aukcje, targi i wystawy gospodarcze

Izby gospodarcze i firmy doradcze

Instytucje ubezpieczeniowe

Transport, spedycja i łączność

Kontrola wewnętrzna pracy punktów sprzedaży detalicznej

Kontrola zewnętrzna przedsiębiorstw handlowych

Działalność organizacji konsumenckich

Sprawdzian – otoczenie firmy handlowej

 

11 godzin

 • Definiuje pojęcie bank, agencja marketingowa, targi i wystawy

 

 • Dokonuje wyboru ofert firm ubezpieczeniowych
 • Dokonuje wybory ofert banków
 • Wyjaśnia różnice między transportem a spedycją

 

 • interpretuje treści umowy kredytowe

 

 • identyfikuje organizacje konsumenckie

 

·         wymienia otoczenie sklepu w którym odbywa praktyczną naukę zawodu

III. Elementy prawa pracy

Prawa i obowiązki pracodawcy

Prawa i obowiązki pracownika

Rodzaje i zasady zawierania umów o pracę

Zasady rozwiązywania umowy o pracę

Dokumentacja związana z zatrudnieniem

Czas pracy

Wynagrodzenie za pracę

Urlopy pracownicze

Zatrudnianie młodocianych

Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Sprawdzian – elementy prawa pracy

 

13 godzin

 • Wymienia prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
 • Wymienia rodzaje umów o pracę
 • Wymienia możliwości rozwiązania umowy o pracę

 

 • Omawia systemy wynagradzania pracowników
 • Sporządza umowę o pracę
 • Sporządza pismo dotyczące rozwiązania umowy o pracę

 

 • ustala wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • dobiera środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy
 • określa przykłady naruszenia prawa pracy na podstawie różnych przykładów

 

 • określa zasady komplementowania i prowadzenia akt osobowych

 

·         dokonuje analizy przepisów kodeksu pracy

IV. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy fizjologii i ergonomii pracy

Praca dynamiczna i statyczna

Rytm pracy, zmęczenie, przemęczenie, odpoczynek

Obowiązki kierownictwa i pracowników zakładu dotyczące przepisów BHP

Nadzór państwowy w zakresie bezpieczeństwa BHP

Wymagania techniczne dotyczące budynków i pomieszczeń

Mikroklimat, wentylacja i oświetlenie pomieszczeń

Ochrona przeciwpożarowa Ochrona środowiska

Choroby zawodowe

Zagrożenia wypadkowe

Wypadki przy pracy

Zasady udzielania pierwszej pomocy

Sprawdzian – BHP

 

14 godzin

 • Zna zasady BHP
 • Określa objawy oraz następstwa zmęczenia oraz przemęczenia
 • Wymienia zagrożenia wypadkowe występujące w sklepie

 

 • Wymienia formy stosowania relaksu
 • Określa objawy typowych chorób zawodowych występujących u pracowników handlu

 

 • porównuje wydatki energetyczne na wykonanie określonych czynności zawodowych
 • udziela pierwszą pomoc osobą poszkodowanym

 

 • oblicza wydatki energetyczne dotyczące wykonywania określonego rodzaju pracy

·         określa ergonomiczne warunki pomieszczeń

·         stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny w szkole i na praktyce