PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Opracowała Łucja Magdziarz

Przedmiot:          Towaroznawstwo

Nr programu:      522[01] /ZSZ, SP/ MEN / 2007.02.08

Klasa:                 I a ZSZ

Rok szkolny:       2007/2008

 

Wymagania na oceny szkolne:

dopuszczająca (K) – konieczne

dostateczna (P) – podstawowe

dobra (R) – rozszerzające

bardzo dobra (D) – dopełniające

celująca (W) - wykraczajace

 

 

Numer lekcji

Liczba godzin  na  jednostkę

Tematy główne (tematy rozdziałów) i tematyka jednostki dydaktycznej

Wymagania podstawowe

K i P

Wymagania ponadpodstawowe

R i D

Uwagi do realizacji

 

I. Podstawy towaroznawstwa – 34 godziny 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

24-25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Cel i zakres towaroznawstwa

 

 

 

 

 

Podstawowe pojęcia z towaroznawstwa

 

 

 

Klasyfikacja rodzajowa towarów – kryteria podziału. Systemy klasyfikacyjne (SWW, KTM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalizacja. Rola normalizacji. Normy - określenie, podział, budowa
i symbolika

 

 

 

 

 

Norma jako źródło informacji o jakości towarów– analizowanie treści norm

 

 

Jakość towarów. Czynniki wpływające na jakość towarów

 

 

 

 

 

 

 

Właściwości fizyczne i chemiczne towarów

 

 

 

Skład chemiczny produktów żywnościowych

 

 

Białka występujące w żywności

 

 

 

Węg1owodany i tłuszcze występujące w żywności

 

 

 

Witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach. Składniki mineralne. Enzymy – właściwości i rola

 

 

Wartość energetyczna i odżywcza żywności

 

 

 

 

 

 

Obliczanie wartości energetycznej produktów – ćwiczenia

 

Zdrowa żywność. Żywność genetycznie modyfikowana

 

 

Powtórzenie wiadomości. Sprawdzian z zakresu norm i podstaw towaroznawstwa

 

Kontrola jakości. Metody badań i oceny jakości produktów

 

Organoleptyczna ocena wybranego towaru – ćwiczenia

 

 

Partia i próbka towaru

 

 

 

 

 

Odbiór jakościowy towarów, wady jakościowe

 

 

 

 

 

 

 

Opakowania – definicja, funkcje, podział opakowań

 

 

 

 

Wady i zalety różnego rodzaju opakowań. Przegląd opakowań, analiza norm przedmiotowych

 

 

Oznakowanie towarów. Oznaczenia podstawowe

 

 

 

 

Znaki towarowe i kod kreskowy towarów

 

 

 

 

 

 

Rozpoznawanie oznakowań i inter-pretowanie informacji umieszczanych na towarach, opakowaniach, etykietach

 

 

 

 

Magazynowanie towarów. Funkcje i podział magazynów, wyposażenie

 

 

 

 

Warunki przechowywania towarów. Czynniki wpływające na jakość przechowywanych towarów

Zmiany zachodzące w towarach podczas ich przechowywana

 

 

 

 

Szkodniki magazynowe. Metody walki ze szkodnikami

 

 

Ubytki towarowe i transport towarów

 

 

 

 

 

Utrwalanie towarów, metody konserwowania

 

 

Konserwowanie za pomocą niskiej i wysokiej temperatury

 

 

 

 

 

Biologiczne, fizykochemiczne i chemiczne metody konserwowania

 

 

Wykaz substancji chemicznych dozwolonych do konserwowania towarów. Metody konserwacji i zalecane środki konserwujące dla wybranych grup towarów

 

Przedłużenie trwałości towarów przez dobór odpowiedniego opakowania, wła-ściwe warunki transportu i przechowy-wania oraz konserwację. Sprawdzian wia-domości z zakresu omówionego materiału

 

 

Uczeń:

-    wyjaśni pojęcie towaroznawstwo K

-    określi zadania towaroznawstwa K

-    uzasadni celowość pozyskiwania

-    wiadomości towaroznawczych przez handlo-wców P

 

-    zdefiniuje podstawowe pojęcia z towa-roznawstwa K

-    posługuje się pojęciami z zakresu towaroznawstwa P

-    sklasyfikuje towary ze względu na pochodzenie, rodzaj zaspokajanej potrzeby, właściwości, itp. K

-    wyjaśni co rozumie przez komplementarność towarów, wskaże przykłady towarów komplementarnych P

-    wyjaśni co rozumie przez substytucyjność towarów, wskaże przykłady towarów substytucyjnych P

-    scharakteryzuje system klasyfikacyjny SWW i KTM P

 

-    określi cel normalizacji K

-    wyróżni organizacje normalizacyjne działające w Polsce i w świecie

-    wymieni rodzaje norm P

-    posługując się katalogiem norm odszuka normy wybranego prze siebie towaru P

-    wyjaśni jakie zadania spełnia norma P

 

-    dokona analizy treści normy wybranego przez siebie towaru P

 

 

-    określi jakość K

-    wyjaśni, że podstawą do określania jakości wyrobów są właściwe normy P

-    wskaże zależność między jakością towaru
a jego użytecznością P

-    scharakteryzuje czynniki wpływające na jakość towarów oraz określi skutki ich działania na różne towary P

 

-    wyróżni cechy towarów zaliczane do właściwości fizycznych K

-    wyróżni najważniejsze właściwości chemiczne towarów K

 

-    wymieni grupy składników pokarmowych oraz określi ich rolę K

 

 

-    charakteryzuje białka roślinne i zwierzęce występujące w żywności P

 

 

 

-    charakteryzuje węglowodany i tłuszcze zawarte w artykułach spożywczych P

 

 

-    charakteryzuje witaminy i składniki mineralne zawarte w żywności P

-    wymieni metale ciężkie P

-    charakteryzuje enzymy i określa ich rolę P

 

-    wyjaśni co rozumiemy przez wartość energetyczna oraz odżywczą żywności K

-    określi sposób obliczenia wartości energie-tycznej towarów P

-    na podstawie analizy składu chemicznego wybranego produktu oceni jego wartość odżywczą P

 

 

 

 

-    określi co rozumiemy przez zdrową żywność oraz żywność genetycznie modyfikowaną P

 

 

 

 

 

 

-    wyróżni dwie metody badania i oceny jakości produktów oraz je scharakteryzuje P

 

-    oceni jakość wybranych towarów na podstawie badania organoleptycznego wg obowiązującej normy K

 

-    definiuje partię towaru K

-    określi różnice między kontrolą pełną a wy-rywkową K

-    definiuje próbkę towaru oraz wyróżni rodzaje próbek K

 

-    wyjaśni co to jest odbiór jakościowy K

-    wyjaśni co to są wady jakościowe K

-    dokona klasyfikacji wad towarów wg różnych kryteriów P

 

 

 

 

 

-    określi funkcję opakowań K

-    dokona podziału opakowań wg różnych kryteriów K

-    oceni funkcjonalność opakowań różnych produktów P

 

-    scharakteryzuje opakowania różnego rodzaju, określi ich wady i zalety K

-    oceni opakowania i uszereguje je ze względu na rodzaj materiału, ich cechy, rodzaj chronionego towaru, funkcje P

-    określi cel oznaczania towarów K

-    wskaże miejsca, które służą do umieszczania oznakowań towarów P

-    wyjaśni jakie informacje muszą być umie-szczone przez producentów na ich towarach P

 

-    scharakteryzuje znaki zasadnicze, indor-macyjne, niebezpieczeństwa, manipulacyjne, reklamowe, wskaże znaki zaliczane do poszczególnych grup K

-    odnajdzie na opakowaniu dowolnego produktu kod kreskowy K

-    wyjaśni zasady budowy kodów kreskowych P

 

-    odczyta znaki umieszczone na wybranych towarach K

-    rozpozna oznakowania umieszczone na przykładowych towarach, ich opakowaniach lub etykietach i zinterpretuje pozyskane informacje P

 

-    określi cel magazynowania towarów K

-    dokona klasyfikacji magazynów wg różnych kryteriów K

-    wymieni urządzenia stanowiące wyposażenie magazynów K

 

-    określi warunki prawidłowego przechowyw-ania towarów P

-    wyróżni czynniki mające wpływ na jakość magazynowanych towarów P

-    dokona klasyfikacji zmian zachodzących
w magazynowanych towarach P

-    wymieni sposoby ograniczające zachodzenie procesów obniżających jakość przechowywa-nych towarów P

-    rozróżni i charakteryzuje szkodniki magazynowe, zaproponuje sposoby walki ze szkodnikami K

 

-    zdefiniuje ubytki magazynowe, klasyfikuje ubytki P

-    dokona podziału środków transportowych K

-    wyjaśni jak należy chronić towar w czasie transportu K

 

-    wyjaśni na czym polega konserwowanie K

-    wymieni najważniejsze metody konserwowa-nia towarów P

 

-    określi zasady łańcucha chłodniczego P

-    wyjaśni na czym polega pasteryzacja, tyndylizacja, sterylizacja, blanszowanie, chłodzenie, zamrażanie K

-    wymieni rodzaje bombażu oraz określi różnice między nimi P

 

-    wyjaśni na czym polega wędzenie, kwaszenie, marynowanie, cukrzenie, solenie, peklowanie, dodatek chemicznych środków K

 

-    wymieni substancje chemiczne najczęściej wykorzystywane do utrwalania towarów P

-    wymieni przykładowe towary utrwalone przy wykorzystaniu różnych metod konserwo-wania P

 

-    odszuka na przykładowych towarach informacji o sposobie ich konserwowania P

 

 

 

 

Uczeń:

-    określi znaczenie wiedzy z towa-roznawstwa dla handlowca R

 

 

 

 

-    trafnie wykorzysta pojęcia z zakresu towaroznawstwa w pracy handlo-wca D

-    określi cele klasyfikacji towarów R

-    wyjaśni celowość wprowadzenia przez GUS podziału wyrobów zwanego
SWW R

-    odczyta SWW i KTM na wybranym towarze i dokona podziału symbolu na części składowe D

 

 

 

 

 

-    wyjaśni co to jest normalizacja R

-    definiuje normę R

-    odczyta i wyjaśni oznaczenia normy wskazanej przez nauczyciela D

 

 

 

 

-    scharakteryzuje podstawowy układ norm (opisze budowę normy ) R

 

 

-    wskaże gdzie należy szukać wymagań jakościowych wyrobów, dla których nie została ustanowiona norma D

 

 

 

 

 

-    charakteryzuje podstawowe właści-wości fizyczne towarów R

-    charakteryzuje właściwości

-    chemiczne towarów R

 

-    wskaże artykuły żywnościowe bogate w poszczególne składniki pokarmowe R

 

-    wyjaśni różnicę miedzy białkami pełno i niepełnowartościowymi
oraz składnikami egzo – i endo-gennymi D

 

-    określi różnice miedzy cukrami prostymi i złożonymi D

 

 

-    wyjaśni rolę NNKT R

-    określi różnice między mikro
i makroelementami R

 

 

-    wyszuka produkty nisko i wysoko-energetyczne D

 

 

 

 

 

 

-    obliczy wartość energetyczną wybranych towarów D

 

-    wyszuka produkty zaliczane do tzw. zdrowej żywności oraz będące genetycznie modyfikowane, ugasa-dni swój wybór R

 

 

 

 

-    wymieni dokumenty będące podstawą do przeprowadzenia oceny poziomu jakości i odbioru jakościowego towarów (normy, warunki techniczne, zawarte umowy) R

 

-    wyjaśni na czym polega ocena jakości partii towaru R

-    wymieni i scharakteryzuje metody pobierania próbek do badań R

 

 

-    wyjaśni co to jest towar  niepełnowartościowy R

-    wyjaśni co to są wady starości, wymieni przykładowe wady R

-    wyjaśni zasady odbioru jakościo-wego towarów R

-    określi rolę kontroli jakości towarów D

 

-    dobiera opakowanie do właściwości towaru D

 

 

 

 

-    oceni opakowanie w oparciu o normę D

-    wyjaśnić na czym polega norma-lizacja opakowań R

 

-    wyjaśni, że treść, zakres stosowania i sposób umieszczania oznakowań na opakowaniach towarów podane są w właściwych przepisach R

 

 

-    określi zasady umieszczania znaków na opakowaniach D

-    określi cel umieszczania kodów kreskowych na towarach R

 

 

 

 

-    określi znaczenie prawidłowego
i pełnego oznakowania umieszczo-nego na towarach, etykietach lub ich opakowaniach dla handlowców
i konsumentów D

 

 

-    wyjaśni na czym polega racjonalne rozmieszczenie towarów w maga-zynach R

 

 

 

-    zaproponuje właściwe warunki składowania wybranych towarów
z uwzględnieniem takich parame-trów jak: temperatura, wilgotność powietrza, światło, wietrzenie D

-    udowodni, że zmiana warunków składowania wpływa na jakość towarów D

 

-    zaproponuje metody zmniejszenia wielkości ubytków magazyno-
wych D

 

-    trafnie dobierze środek transportu do przewoźnego towaru R

 

 

 

 

-    określi różnice między poszcze-gólnymi metodami konserwowania towarów R

 

-    wyjaśni na czym polega suszenie liofilizacyjne, zamrażanie  fluidy-zacyjne R

 

 

 

 

-    określi zasady wprowadzania do użytku chemicznych środków konserwujących R

 

-    rozkodowuje chemiczne dodatki do żywności D

-    określi wpływ konserwantów na wartość odżywczą i jakość towa-
rów R

 

-    oceni wpływ metod konserwacji na cechy towarów, porówna różne metody D

 

 

 

 

II. Artykuły żywnościowe    38 godzin

 

35

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

39

 

 

 

 

 

40-41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

46

47

 

 

48-49

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

51-52

 

 

 

 

53

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

56

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

59

 

 

 

 

 

 

 

 

60

61

 

 

62

 

 

 

 

 

 

63-65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

 

67-68

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe określenia związane z żywnością

 

 

 

 

 

 

Podział artykułów spożywczych na grupy wg różnych kryteriów

 

Znakowanie żywności. Zasady znakowania żywności

 

 

 

 

 

 

Wymagania sanitarno – higieniczne w procesie obrotu żywnością

 

 

Rodzaje zbóż, budowa i skład chemiczny ziarna zbożowego. Zasady przemiału zbóż

 

 

 

Rodzaje, typy i charakterystyka towaroznawcza mąki. Warunki przechowywania, szkodniki magazynowe

 

 

 

 

 

 

 

Podział i charakterystyka kasz. Otręby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka towaroznawcza makaronów

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja pieczywa, charakterystyka różnego rodzaju pieczywa

 

 

 

 

 

Organoleptyczna ocena jakości pieczywa - ćwiczenia. Wady pieczywa

 

 

 

Powtórzenie wiadomości

Sprawdzian z zakresu artykułów żywnościowych

 

Ziemniaki – odmiany, budowa i skład chemiczny, wymagania, warunki przechowywania

 

 

 

 

Charakterystyka przetworów ziemnia-czanych

 

 

 

Skład chemiczny owoców. Klasyfikacja owoców i ich charakterystyka

 

 

Charakterystyka owoców krajowych i południowych

 

 

 

Przetwory z owoców, ich podział i charakterystyka

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład chemiczny warzyw. Podział warzyw i ich charakterystyka

 

 

 

Charakterystyka towaroznawcza wybranych warzyw

 

 

 

Przetwory z warzyw; ich podział i charakterystyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka i podział grzybów

Przetwory z grzybów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powtórzenie wiadomości

Sprawdzian z zakresu owoców i warzyw

 

Cukier - gatunki handlowe, wymagania jakościowe, pakowanie, przecho-wywanie

 

 

 

 

Wyroby cukiernicze, klasyfikacja, charakterystyka wybranych grup wyrobów cukierniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miód naturalny i sztuczny – charakterystyka

 

 

 

 

 

Utrwalenie wiadomości z zakresu klasy I – sprawdzian   

 

 

-    określi żywność, środki spożywcze, używki, substancje obce, zanieczyszczenia K

-    określi różnice między środkami spożywczymi szkodliwymi, zepsutymi i za-fałszowanymi P

 

 

 

-    klasyfikuje żywność wg różnych kryteriów K

 

 

-    wymieni zasady znakowania żywności K

-    określi co rozumiemy przez datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spo-
życia K

-    odczyta na opakowaniu wybranego produktu żywnościowego datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia P

 

-    wyróżni wymagania sanitarno - higieniczne obowiązujące w procesie obrotu żywnością P

 

 

-    rozróżni podstawowe rodzaje zbóż K

-    narysuje przekrój poprzeczny ziarna zbożowego oraz zaznaczy na tym przekroju podstawowe elementy budowy ziarna zbożowego P

 

-    klasyfikuje mąkę wg różnych kryteriów K

-    rozpoznaje mąki P

-    określi wartość odżywczą mąki P

-    zaproponuje warunki prawidłowego przechowywania mąki K

-    wymieni szkodniki mąki oraz określi sposoby walki z tymi szkodnikami P

-    dokona oceny organoleptycznej mąki oraz oceni jej jakość porównując rzeczywiste cechy z wymaganiami jakościowymi K

 

-    zdefiniuje kasze oraz dokona ich podziału K

-    rozpoznaje kasze P

-    określi wartość odżywczą kasz P

-    zaproponuje warunki prawidłowego przechowywania kasz K

-    dokona oceny organoleptycznej kaszy oraz oceni jej jakość porównując rzeczywiste cechy z wymaganiami jakościowymi K

-    zdefiniuje otręby K

 

-    wyjaśni co należy rozumieć pod pojęciem

-    makaron, klasyfikuje makarony K

-    rozpoznaje makarony P

-    określi wartość odżywczą makaronów P

-    zaproponuje warunki prawidłowego przechowywania makaronów K

-    oceni organoleptycznie makaron K

 

-    definiuje pieczywo, klasyfikuje pieczywo K

-    rozpoznaje pieczywo różnego rodzaju P

-    zaproponuje warunki prawidłowego przechowywania pieczywa K

-    określi wartość odżywczą pieczywa, udzieli porady na temat sprzedawanego pieczywa P

 

-    dokona oceny organoleptycznej pieczywa oraz oceni jego jakość porównując rzeczy-wiste cechy z wymaganiami jakościowymi P

-    rozróżnia wady pieczywa, klasyfikuje
wady K

 

 

 

 

-    dokona podziału ziemniaków wg różnych kryteriów K

-    określi wartość odżywczą ziemniaków P

-    zaproponuje warunki prawidłowego przechowywania ziemniaków K

-    dokona oceny jakości ziemniaków P

 

-    klasyfikuje i charakteryzuje przetwory ziemniaczane K

-    zaproponuje warunki przechowywania przetworów ziemniaczanych K

 

-    określi wartość odżywczą owoców P

-    klasyfikuje owoce K

-    określić warunki prawidłowego przechowy-wania, pakowania i transportu owoców K

 

-    rozpoznaje i charakteryzuje różne owoce krajowe i południowe K

-    dokona oceny sensorycznej wybranych owoców P

 

-    dokona podziału przetworów owocowych na grupy, scharakteryzuje je K

-    określi warunki prawidłowego przechowy-wania przetworów z owoców K

-    dokona oceny sensorycznej wybranych przetworów owocowych K

-    odczyta i zinterpretuje oznakowania umieszczone na opakowaniach lub etykietach przetworów owocowych P

 

-    klasyfikuje warzywa K

-    określi wartość odżywczą warzyw P

-    określić warunki przechowywania, pakowa-nia i transportu warzyw K

 

-    rozpoznaje i charakteryzuje różne warzy-
wa K

-    dokona oceny sensorycznej wybranych warzyw K

 

-    dokona podziału przetworów warzywnych na grupy, scharakteryzuje je K

-    określi warunki prawidłowego przechowy-wania przetworów z warzyw K

-    dokona oceny sensorycznej wybranych przetworów warzywnych K

-    odczyta i zinterpretuje oznakowania umieszczone na opakowaniach lub etykietach przetworów warzywnych P

 

-    klasyfikuje grzyby, charakteryzuje je K

-    określi wartość odżywczą grzybów P

-    określi warunki przechowywania grzybów K

-    określi wymagania jakościowe dla grzybów surowych przeznaczonych do sprzedaży K

-    klasyfikuje i charakteryzuje wybrane przetwory z grzybów P

-    określi warunki przechowywania przetworów z grzybów P

 

 

 

 

 

-    wymieni gatunki handlowe cukru białego, charakteryzuje je K

-    określi wartość odżywczą cukru P

-    określi warunki przechowywania cukru K

-    odczyta oznaczenia umieszczone na opakowaniu jednostkowym cukru P

 

-    dokona podziału wyrobów cukierniczych na grupy, poda przykłady K

-    zaproponuje odpowiednie opakowania dla wyrobów cukierniczych różnych grup P

-    określi warunki przechowywania wybranych wyrobów cukierniczych K

-    odczyta oznaczenia umieszczone na opakowaniu jednostkowym wybranych wyrobów cukierniczych P

-    dokona oceny jakości wybranych wyrobów cukierniczych wg obowiązującej normy K

 

-    dokona klasyfikacji miodu wg różnych kryteriów K

-    scharakteryzuje pod względem towaroznaw-zym miód naturalny i sztuczny P

-    określi wartość odżywczą miodu P

-    określi warunki przechowywania miodu K

 

 

 

 

-    wyjaśni, że w Polsce obowiązują przepisy traktujące o środkach spożywczych, używkach, substan-cjach dodatkowych, o obrocie żywnością oraz wykaże się umiejętnością korzystania z tych przepisów D

 

-    charakteryzuje różne grupy artykułów spożywczych R

 

-    scharakteryzuje zasady znakowania żywności R

 

 

 

 

 

 

-    określi rolę wymagań sanitarno - higienicznych w procesie obrotu żywnością R

 

-    scharakteryzuje proces przemiału zbóż R

 

 

 

 

-    zdefiniuje typ i wyciąg mąki oraz wymieni podstawowe typy mąk R

-    określi wymagania jakościowe dla mąki R

-    określi okresy przechowywania mąki R

 

 

 

 

 

-    określi wymagania jakościowe dla kasz R

-    scharakteryzuje pod względem towaroznawczym różne kasze R

-    scharakteryzuje pod względem towaroznawczym otręby R

 

 

 

 

-    określi wymagania jakościowe dla makaronów R

-    scharakteryzuje pod względem towaroznawczym makaron R

 

 

 

 

-    określi wymagania jakościowe dla pieczywa R

-    scharakteryzuje pieczywo pszenne (zwykłe, wyborowe, półcukiemi-cze), żytnie i mieszane oraz pieczywo specjalne i dietetyczne D

 

-    charakteryzuje wady pieczywa R

-    określi proces czerstwienia pieczywa D

 

 

 

 

 

 

-    określi wymagania jakościowe dla ziemniaków R

 

 

 

 

 

-    określi wymagania jakościowe dla różnych przetworów ziemnia-czanych R

 

 

-    określi wymagania jakościowe dla owoców R

 

 

 

-    porówna i oceni wartość odżywczą owoców różnego rodzaju R

 

 

 

-    określi wymagania jakościowe dla przetworów owocowych R

-    oceni wpływ stosowanych metod obróbki owoców na ich wartość odżywczą D

 

 

 

 

 

-    określi wymagania jakościowe dla warzyw R

 

 

 

-    porówna i oceni wartość odżywczą warzyw różnego rodzaju D

 

 

 

-    określi wymagania jakościowe dla przetworów warzywnych  R

-    oceni wpływ stosowanych metod obróbki warzyw na ich wartość odżywczą D

 

 

 

 

 

-    posługując się atlasem  grzybów rozpozna grzyby jadalne R

-    charakteryzuje zatrucia pokarmowe spowodowane spożyciem grzy-
ów D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    określi wymagania jakościowe dla różnych gatunków handlowych cukru R

 

 

 

 

-    określi wymagania jakościowe dla różnych wyrobów cukierniczych R

-    wyjaśni zasady klasyfikacji wyrobów cukierniczych D

-    scharakteryzuje różne grupy wyrobów cukierniczych R

 

 

 

 

 

 

-    scharakteryzuje pod względem towaroznawczym produkty pszcze-
le R

-    określi wymagania jakościowe

-    dla różnych odmian miodu D

 

 

 

Do dyspozycji nauczyciela – 4 godziny

 

69-72

4

Rozróżnienie asortymentu towarów, dokonywanie oceny, odczytywanie informacji zamieszczonych na towarach – ćwiczenia

 

 

 

 


Liczba przyjętych form sprawdzania wiedzy:

 

-    prace pisemne – 5

-    sprawdziany – 5

-    kartkówki lub wypowiedzi ustne – co dwa tygodnie jeżeli nie ma innych form sprawdzania wiedzy

 

 

 

 

 

Przedmiot:          Towaroznawstwo

Nr programu:      522[01] /ZSZ, SP/ MEN / 2007.02.08

Klasa:                 II a ZSZ

Rok szkolny:       2007/2008

 

Wymagania na oceny szkolne:

dopuszczająca (K) – konieczne

dostateczna (P) – podstawowe

dobra (R) – rozszerzające

bardzo dobra (D) – dopełniające

celująca (W) - wykraczające

 

 

Nu-mer lekcji

Liczba godzin na  jednostkę

Tematy główne (tematy rozdziałów) i tematyka jednostki dydaktycznej

Wymagania podstawowe

K i P

Wymagania ponadpodstawowe

R i D

Uwagi do realizacji

 

II. Artykuły żywnościowe – 32 godziny 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

12

 

13

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

18

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

24

 

 

25

 

 

26

 

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

Ogólne wiadomości z zakresu towa-roznawstwa. Zapoznanie uczniów
z programem nauczania i przedmioto-wym systemem  oceniania

 

Mleko – skład chemiczny i wartość odżywcza

 

Mleko spożywcze – produkcja, charakterystyka towaroznawcza

 

 

 

Przetwory mleczne – klasyfikacja, charakterystyka

 

 

 

 

Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa zwierząt rzeźnych

 

 

 

Podział tusz na części zasadnicze

 

 

Wędliny – podział, charakterystyka

 

 

Rodzaje i charakterystyka drobiu bitego

 

Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa drobiowego

 

 

 

Klasyfikacja i charakterystyka przetworów drobiowych

 

 

 

Budowa, skład chemiczny i wartość odżywcza jaj

Powtórzenie wiadomości z zakresu przerobionego materiału

Sprawdzian wiadomości z zakresu mleka, mięsa drobiu i jaj

 

Gatunki ryb występujące w handlu

 

 

 

Skład chemiczny i wartości odżywcza mięsa ryb

 

 

 

Przetwory rybne – charakterystyka

 

 

 

Asortyment uzupełniający – owoce morza

 

Masło i inne tłuszcze zwierzęce

 

Podział i zastosowanie tłuszczów roślinnych

 

Charakterystyka tłuszczów roślinnych

 

 

Tłuszcze do smarowania pieczywa

 

 

Używki – definicja, wpływ na organizm człowieka

 

Herbata – pochodzenia, gatunki handlowe

Kawa – gatunki handlowe, produkcja ekstraktów kawowych

 

Tytoń i wyroby tytoniowe

 

 

Przyprawy roślinne

 

 

 

Ogólna charakterystyka napojów alkoholowych

 

Produkty przemysłu fermentacyjnego – spirytus i wódki

 

Produkty przemysłu fermentacyjnego – piwo i wino

 

Napoje bezalkoholowe i wody mineralne

 

Powtórzenie wiadomości z zakresu przerobionego materiału

 

Sprawdzian wiadomości z zakresu ryb, tłuszczy roślinnych, używek
i przypraw oraz napojów alkoholowych

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

-    wymieni główne składniki odżywcze w mleku K  

 

-    wymieni gatunki mleka spożywczego dostępne na rynku K

-    wymieni operacje technologiczne produkcji mleka spożywczego P

 

-    przedstawi podział przetworów mlecznych, do każdej z grup podaj 1 przykład K

-    wyjaśni pojęcia: homogenizacja, normalizacja tłuszczu, pasteryzacja P

 

-    zna średni skład chemiczny mięsa zwierząt rzeźnych P

-    wymieni główne składniki odżywcze mięsa K

 

-    potrafi wskazać na schemacie elementy tuszy wieprzowej K

 

-    klasyfikuje wędliny K

 

 

-    wymieni główne gatunki ptactwa przeznaczonego do spożycia K

 

-    wymieni główne składniki odżywcze mięsa drobiowego K

-    zna średni skład chemiczny mięsa drobiowego P

 

-    wymienia sortymenty mięsa drobio-wego P

-    przedstawia główne przetwory drobiowe P

 

-    przedstawi budowę jaja i wymieni główne składniki odżywcze P

 

 

 

 

 

-    wymieni główne gatunki ryb występujące w handlu K

-    przedstawi podział ryb P

 

-    wymieni główne składniki odżywcze mięsa ryb P

-    określi średni skład chemiczny mięsa ryb P

 

-    wymieni główne przetwory z ryb K

 

 

 

-    wie co to jest kawior K

 

 

-    definiuje tłuszcze K

 

-    klasyfikuje tłuszcze P

 

 

-    charakteryzuje podstawowe tłuszcze roślinne P

 

-    wymienia tłuszcze do smarowania pieczywa K

 

-    definiuje używki i klasyfikuje K

 

 

-        zna podstawowe gatunki handlowe herbaty K

-    zna podstawowe gatunki kawy K

 

 

-    definiuje tytoń K

-    zna gatunki handlowe tytoniu P

 

-    klasyfikuje przyprawy roślinne P

 

 

 

-    definiuje spirytus K

 

 

-    definiuje i klasyfikuje wódki P

 

 

-    definiuje i klasyfikuje piwo P

-    definiuje i klasyfikuje wino P

 

-    definiuje i klasyfikuje napojów bezalkoholowych i wody mineralnej P

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

-    zna średni skład chemiczny mleka 3,4% tłuszczu R

 

-    charakteryzuje operacje technologiczne występujące w procesie produkcji mleka spożywczego D

-    charakteryzuje wartości odżywczą mleka R

 

-    przedstawi charakterystykę 2 produktów
z każdej grupy przetworów mlecznych R

 

 

 

 

-    mówi wartość odżywczą mięsa zwierząt rzeźnych R

 

 

 

-    zna części zasadnicze tuszy wołowej
i potrafi wskazać je na schemacie R

 

-    charakteryzuje wędliny (wędzonki, kiełbasy) R

 

-    przedstawi podział drobiu i ptactwa dzikiego R

 

-    charakteryzuje wartość odżywczą mięsa drobiowego R

-    porównuje wartości odżywczą mięsa zwierząt rzeźnych i drobiowego D

 

-    charakteryzuje przetwory drobiowe R

-    oceni sensoryczni e wybrane wędliny drobiowe D

 

 

-    określi wartości odżywczą jaj R

-    oceni świeżość jaj D

 

 

 

 

 

-    rozróżnia podstawowe gatunki ryb R

 

 

 

-    charakteryzuje wartości odżywcze mięsa ryb R

-    ocenia świeżość ryb D

 

 

-    charakteryzuje przetwory rybne R

-    określa wartość odżywczą przetworów z ryb D

 

-    charakteryzuje owoce morza R

 

 

 

 

-    porównuje wartości odżywcze tłuszczów roślinnych i zwierzęcych D

 

-    charakteryzuje tłuszcze do smarowania pieczywa R

 

-    określi różnice między wartością odżywczą masła i margaryny D

 

-    zna wpływ używki na organizm człowie-
ka R

 

-    określa cechy sensoryczne herbat R

-    porównuje właściwości sensoryczne naparów wybranych gatunków kaw D

 

-    omawia szkodliwe działanie tytoniu na organizm człowieka D

 

-    charakteryzuje wybrane przyprawy rośli-nne R

-    identyfikuje wybrane przyprawy D

 

-    charakteryzuje właściwości i wykorzysta-nie spirytusu R

 

-    charakteryzuje poszczególne gatunki
wódki R

 

-    charakteryzuje podstawowe gatunki
i rodzaje piwa R

-    charakteryzuje wybrane wina R

 

 

 

III. Artykuły nieżywnościowe    40 godzin

33

 

 

34

 

1

 

 

1

 

Klasyfikacja artykułów nieżywnościo-wych

 

Klasyfikacja wyrobów ceramicznych

 

-    klasyfikuje towary nieżywnościowe wg gałęzi przemysłu, z których pochodzą K

 

-    klasyfikuje wyroby ceramiczne wg różnych kryteriów P

-    -zaprezentuje różne produkty i dokona podziału na grupy, rodzaje i odmiany R

 

-    charakteryzuje asortyment ceramiki stołowej R

 


 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

41

 

 

 

42

 

 

43

 

 

 

44

 

 

 

45

 

 

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

53

54

 

 

 

 

55

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

57

 

 

58

 

 

 

59

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

62

 

 

 

63

 

 

 

64

 

 

 

 

65

 

 

66

 

 

67

 

 

 

 

 

 

68

 

 

69

 

 

70

 

 

71

 

 

 

72

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

Surowce i proces technologiczny wyrobów ceramicznych

 

Charakterystyka wyrobów cerami-cznych

 

Ceramika stołowa

 

 

Ceramika budowlana

 

 

 

 

Szkło i wyroby ze szkła – wiadomości ogólne

 

 

Rodzaje szkła

 

 

Szkło budowlane i techniczne

 

 

 

Charakterystyka szkła gospodarczego

 

 

Charakterystyka wybranych wyrobów elektrotechnicznych – przewody
 i kable

 

Sprzęt instalacyjny

 

 

 

Sprzęt oświetleniowy

 

 

 

 

Urządzenia elektryczne grzejne

 

 

 

 

Oznaczenia wyrobów elektrotechnik-cznych

 

 

 

 

 

Klasyfikacja sprzętu gospodarstwa domowego

 

 

Sprzęt do prania

 

 

 

 

Sprzęt elektryczny do sprzątania

 

 

 

 

 

Sprzęt elektryczny do mechanicznych domowych prac kuchennych

 

 

 

 

Chłodziarki i zamrażarki domowe

 

 

 

 

Ogólne wiadomości o papierze

Surowce papiernicze

 

 

 

 

Klasyfikacja wyrobów papierniczych

 

 

 

 

Charakterystyka ważniejszych wyrobów papierniczych

 

 

 

 

 

Surowce włókiennicze i ich klasyfikacja

 

Przędza – nitki z włókien odcinkowych

 

 

 

Wyroby włókiennicze – tkaniny

 

 

 

 

Płaskie wyroby włókiennicze – dzianiny

 

 

 

 

 

Wyroby odzieżowe

 

 

 

 

Oznaczenie wyrobów konfekcyjnych

 

 

 

Skóry naturalne i ich właściwości

 

 

 

Charakterystyka towaroznawcza obuwia

 

 

 

Galanteria i odzież skórzana

 

 

Środki powierzchniowo czynne i ich działanie do prania i mycia

 

Otrzymywanie i zakres produkcji mydła

 

 

 

 

 

Syntetyczne środki piorące

 

 

Inne produkty do prania i mycia

 

 

Klasyfikacja wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych

 

Charakterystyka wybranych kosmety-ków i wyrobów perfumeryjnych

 

 

Utrwalenie wiadomości z zakresu klasy II – sprawdzian   

 

-    wymieni surowce do produkcji wyrobów ceramicznych P

 

-    omówi właściwości wyrobów ceramicznych P

 

-    charakteryzuje ceramikę stołową K

 

 

-    klasyfikuje wyroby ceramiki budowlanej P

-    wyjaśni co rozumie przez pojęcie właściwości techniczne wyrobów ceramicznych i wartość użytkowa P

 

-    wymieni podstawowe właściwości
szkła K

-    wymieni podstawowe składniki szkła P

 

-    podaje kryteria klasyfikacji szkła P

 

 

-    podaje cechy szkła budowlanego i techni-cznego P

 

 

-    określa cechy szkła gospodarczego P

-    klasyfikuje szkło gospodarcze K

 

-    charakteryzuje przewody elektryczne i kable K

 

 

-    klasyfikuje sprzęt instalacyjny K

-    charakteryzuje podstawowy sprzęt instalacyjny P

 

-    klasyfikuje sprzęt oświetleniowy K

-    charakteryzuje świetlówki i żarówki energooszczędne K

 

 

-    dokonuje podziału urządzeń elektry-cznych grzejnych zgodnie z SWW P

-    charakteryzuje podstawowe urządzenia grzejne K

 

-    określa środki specjalne służące bezpie-czeństwu wyrobów elektrotechnik-cznych P

-    wyjaśnia na czym polega odbiór jakościowy wyrobów elektrotechnik-cznych w sklepie K

 

-    dokona podziału zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego wg SWW P

 

-    wymieni sprzęt do prania w warunkach domowych K

-    omówi podstawowe funkcje sprzętu do prania P

 

-    charakteryzuje odkurzacze P

-    wymieni podstawowe części odkurza-
cza P

-    dokona podziału sprzętu elektrycznego do sprzątania K

 

-    wymieni sprzęt elektryczny do mechanicznych domowych prac kuchennych K

-    scharakteryzuje miksery i roboty kuchenne P

 

-    charakteryzuje funkcje urządzeń chłodniczych K

-    dokona podziału urządzeń chłodni-
czych P

 

-    definiuje:

    - wytwory papiernicze K

   - przetwory papiernicze K

-    wymieni surowce do produkcji papieru P

 

 

-    przedstawia zasady klasyfikacji wytworów papierniczych P

-    wymienia najważniejsze właściwości papieru P

 

-    charakteryzuje ważniejsze wyroby papiernicze P

 

 

 

 

 

-    klasyfikuje surowce włókiennicze P

 

 

-    definiuje przędzę P

-    wymienia etapy wytwarzania przędzy P

 

 

-    definiuje tkaniny K

-    charakteryzuje sploty zasadnicze i po-chodne P

-    wymienia podstawowe typy tkanin P

 

-    definiuje dzianiny K

-    charakteryzuje dzianiny rządkowe i kolu-mienkowe P

-    dzieli dzianiny produkowane w przemy-śle dziewiarskim w zależności od surowca z którego zostały wykonane P

 

-    wymienia właściwości materiałów odzie-żowych P

-    wymienia i charakteryzuje etapy produkcji odzieży K

 

-    rozróżnia typy figur osób dorosłych K

-    wymienia rodzaje oznaczeń na wyrobach odzieżowych K

 

-    wymienia skład chemiczny skóry suro-wej P

-    omawia budowę skóry naturalnej P

-     

-    wymienia części składowe obuwia K

-    zna proces technologiczny obuwia P

-    wymienia typy obuwia P

-    wymienia rodzaje nr obuwia K

 

-    wymienia grupy wyrobów kaletniczych P

 

 

-    definiuje środki piorące K

 

 

-    klasyfikuje środki piorące - definiuje mydło K

-    wymienia surowce służące produkcji mydła P

-    podaje zasady klasyfikacji mydeł jako produktów rynkowych P

 

-    definiuje syntetyczne środki piorące K

-    klasyfikuje syntetyczne środki piorące P

 

-    wymienia pomocnicze środki do prania K

 

 

-    klasyfikuje wyroby kosmetyczne i perfumeryjne K

 

-    charakteryzuje wybrane wyroby kosmetyczne K

-    omówi kolejne etapy otrzymywania wyrobów ceramicznych D

 

-    porówna właściwości wyrobów z porce-lany, porcelitu, fajansu i kamionki D

 

-    omówi metody dekoracji wyrobów ceramicznych R

 

-    charakteryzuje podstawowe właściwości płytek ceramicznych R

 

 

 

-    charakteryzuje poszczególne etapy procesu technologicznego szkła R

-    określi rolę jaką pełni stłuczka szklana w procesie technologicznym D

-    charakteryzuje szkło wg różnych kryteriów R

 

-    klasyfikuje szkło budowlane R

-    określa właściwości szkła bezpiecznego R

 

-    dobiera i prezentuje asortyment szkła gospodarczego R

 

-    podaje różnice między przewodem a kablem R

 

 

-    ustala wartości znamionowe z dowolnych bezpieczników R

 

 

-    określa podstawowe parametry elektryczne żarówek D

-    dokonuje oceny sensorycznej wybranej latarki D

 

-    określa asortyment urządzeń grzejnych znajdujących się w jego domu R

-    zapoznaje się z treścią norm dotyczącą urządzeń grzejnych D

 

-    analizuje oznaczenia na opakowaniu wyrobów elektrotechnicznych D

-    dokonuje oceny oznaczeń wyrobów elektrotechnicznych D

 

 

 

-    wymieni podstawowe urządzenia elektryczne stosowane jako zmechanizo-wany sprzęt gospodarstwa domowego R

 

-    charakteryzuje podstawowe cechy użytkowe pralki R

 

 

 

-    zapozna się z wymaganiami ogólnymi dla odkurzaczy na podst. normy PN-83/E-08200/0l D

 

 

 

-    wskaże różnice między mikserem a robotem kuchennym R

 

 

 

 

-    określa jak powinien być oznakowany sprzęt gospodarstwa domowego R

 

 

 

 

-    wyjaśni czym różni się wytwór papier-niczy od przetworu papierniczego D

-    charakteryzuje proces technologiczny otrzymywania papieru R

 

-    wyjaśnia różnicę między bibułą a bibułką oraz tekturą a kartonem R

-    charakteryzuje najważniejsze właściwości papieru R

 

-    wyjaśnia czym różni się zeszyt szkolny od brulionu szkolnego R

-    wśród wyrobów papier odszukuje, te które wykonane są z makulatury, dokonuje oceny tych wyrobów i ich przydatności R

 

-    charakteryzuje podstawowe grupy włókiennicze R

 

-        charakteryzuje przędzenie bezwrzecionowe R

-    charakteryzuje procesy wykańczania przędzy D

 

-    charakteryzuje podstawowe typy tkanin R

 

 

 

 

-    określa czym różni się tkanina bawełniana od bawełnopodobnej oraz tkanina wełniana od wełnopodobnej D

 

 

 

 

-    charakteryzuje właściwości materiałów odzieżowych R

 

 

 

-    omawia oznaczenia na wybranych wyrobach odzieżowych D

 

 

-    wymienia i charakteryzuje fazy wyprawiania skór R

 

 

-    podaje numerację wybranego obuwia wg oznaczeń angielskich i francuskich D

-    interpretuje oznaczenia na obuwiu na podstawie etykiet R

 

-    charakteryzuje galanterię i odzież skórzaną R

 

-    wyjaśnia na czym polega niekorzystny wpływ twardej wody na proces prania D

 

-    zna wpływ budowy cząsteczki mydła na jego zdolność do usuwania brudu D

-    charakteryzuje poszczególne kategorie mydeł R

 

 

 

-    wymienia wady i zalety syntetycznych środków piorących R

 

-    charakteryzuje pomocnicze środki do prania R

 

-    podaje różnicę między szamponem koloryzującym a farbą D

 

-    podaje różnicę między wodą kolońską, wodą kwiatową i perfumami D

-    ocenia jakość wybranych wyrobów kosmetycznych R

 

 

 

Liczba przyjętych form sprawdzania wiedzy:

 

-    prace pisemne – 3

-    sprawdziany – 7

-    kartkówki lub wypowiedzi ustne – co dwa tygodnie jeżeli nie ma innych form sprawdzania wiedzy